b

publicatie:     vrijdag    07  januari  2011

plantinga_pleats02.jpg (132088 bytes)

Plantinga pleats is niet meer, na een korte felle brand is de boerderij op oudjaarsavond tot as geworden  helaas helaas voor de bewoners .

En ook weer een stukje historie verloren.


een stukje historie

Geert: s heit Abe Ringnalda is berne en fkomstich t Warns. Mem Femke Miedema is berne op de pleats yn de Polder, drt no Ruth Schols wennet. Mem har famylje wie dr boer snt 1900. Beppe Miedema  ferstoar op de pleats yn de Polder en heit hat doe letter de hierpleats oerdien oan de famylje Plantenga. Pake hie doe wat sinten omhannen en hat yn 1936, doet s heit en mem trout binne, in nije pleats bout nder Allingawier. Dat is de pleats drt Gerrit no noch wennet

alling bonjeterp1990.jpg (67128 bytes)

oudjaaravond 2010 rond de klok van half tien